Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser (Erhverv) terms of use

Nedennævnte forretningsbetingelser er gældende, såfremt andet ikke er skriftligt aftalt, mellem Hippomini.dk, CVR-nr. 3541 6056 og køber.

1. Aftalegrundlag

1.1 Tilbud er kun bindende, såfremt Hippomini.dk inden 8 dage efter tilbudet er afgivet har modtaget underskrevet accept fra køber.

1.2 En ordre er først bindende for Hippomini.dk, når køber har modtaget skriftlig ordrebekræftelse eller ved levering.  

1.3 Hippomini.dk kan ikke gøres ansvarlig for oplysninger om produkters anvendelighed, vægt, dimensioner, kapacitet og øvrige tekniske specifikationer i kataloger, brochurer, webshop, annoncer og lignende. Disse oplysninger må ikke betragtes som tilsikrede, og Hippomini.dk er ikke ansvarlig for, at det leverede opfylder købers behov eller anvendelsesformål.

2. Priser, betalingsbetingelser og ejendomsforbehold

2.1 Priser fra Hippomini.dk er inkl. emballage og told for Danmark, men ekskl. pakning, transport, moms, med mindre andet er aftalt.

2.2 Ændringer i valutakurser, told, fragt eller andre forhold, som ligger udenfor Hippomini.dk kontrol og indflydelse, er vi berettiget til og med leveringsdagen at ændre priserne tilsvarende med.

2.3 Forfaldsdagen indtræder ved levering, medmindre anden forfaldsdag er aftalt med Hippomini.dk. Betaler køber ikke rettidigt er Hippomini.dk berettiget til at tilskrive morarenter fra fakturaens forfaldsdato med 1,5 % pr. påbegyndt måned. Købers pligt til at betale rettidigt består, selv om køber reklamerer, alternativt skal køber deponere købesummen ved reklamation. Køber er altid forpligtet til at betale rettidigt for den del af leverancen, der ikke reklameres over. Køber er ikke berettiget til at modregne.

2.4 Betaler køber ikke rettidigt er Hippomini.dk berettiget til at standse leveringer, indtil der sker forudbetaling eller sikkerhedsstillelse. Sker forudbetalingen eller sikkerhedsstillelse ikke er Hippomini.dk berettiget til at hæve aftalen.

2.5 Hippomini.dk forbeholder sig ejendomsretten til det leverede, indtil fuld betaling har fundet sted.

3. Overgang og levering

3.1 Det solgte leveres af Hippomini´s lager eller Hippomini´s leverandørs lager i norden efter vores valg.

3.2 Såfremt der ikke er indgået aftale om leveringstid, vil levering foretages hurtigst muligt under hensyntagen til lagerbeholdninger og leveringstider hos Hippominis underleverandører. Hippomini er således berettiget til at foretage successiv levering og fakturering.

4. Produktgarantier, mangler og reklamation.

4.1 Hippomini giver udelukkende de garantier, garantiperioder og reklamationsfrister og vilkårene herfor, der er givet af Logistics underleverandører eller producenterne af det leverede.

4.2 Køber er forpligtet til at undersøge det leverede ved modtagelsen. Såfremt køber konstaterer eller burde have konstateret, at det leverede lider af mangler, skal køber straks og inden 8 dage skriftligt gøre manglen gældende. Reklamerer køber ikke rettidigt, bortfalder købers ret til at gøre manglen gældende.

4.3 Såfremt køber har anvendt det leverede forkert, anses det ikke som en mangel.

4.4 Ved rettidig og begrundet reklamation er Hippomini  efter producentens anvisninger eller eget valg berettiget til at foretage omlevering eller afhjælpning indenfor rimelig tid. Køber er ikke berettiget til at hæve aftalen eller kræve erstatning som følge af manglen, såfremt Hippomini foretager rettidig omlevering eller afhjælpning.

4.5 Solgte produkter tages kun retur efter forudgående skriftlig aftale med Hippomini. Af aftalen fremgår det, hvilke produkter der kan returneres, deres beskaffenhed, samt til hvilken pris produkterne krediteres. Al returnering sker for købers regning og risiko.

5. Skaffevare 

5.1 Ved bestilling af et specialfremstillet produkt eller tjenesteydelse giver køber samtykke til, at fremstillingen/udførelsen påbegyndes, og at fortrydelsesretten derefter bortfalder. 

6. Ansvarsfraskrivelse og begrænsning

6.1 Hippomini er ikke ansvarlig for tingskade, herunder skade på bygninger, opstået som følge af defekt ved det solgte produkt.

6.2 Hippomini er ikke ansvarlig for indirekte tab, herunder tabt avance, goodwill, manglende eller ikke opnåede økonomiske fordele og målsætninger, produktionstab, tab af data eller andre tab som følge af Hippominis leverancer. Hippominis erstatningsansvar er begrænset til forhold, der udgør grov uagtsomhed.

6.3 Hippominis ansvar for ethvert tab eller skade er beløbsmæssigt begrænset til det fakturerede beløb for produktet, og kan maksimalt udgøre DKK 100.000.

7. Tvister

7.1 Enhver uoverensstemmelse i anledning af nærværende forretningsbetingelser afgøres ved Sø- og Handelsretten i København.

7.2. Køber har mulighed for at klage direkte til den europæiske virksomhed, hvor de har købt en vare eller service, som ikke har levet op til forventningerne. Det kan man gøre på ODR´s hjemmeside, som er en online-klageløsning, og henvender sig til dels til alle EU-forbrugere, som online-handler i andre EU-lande, og dels til alle europæiske online-virksomheder. Læs mere her eller send en mail til: odr@forbrugereuropa.dk

X